آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كابل قندي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:11/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 80,168 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 80,208 تعداد خريدار: 7,537 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 80,208 حجم معامله: 9,758,349 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 76,389 جمع معامله: 782,309,308,020 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارخانجات توليدي شهيد قندي (كابلهاي مخابراتي شهيد قندي) - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 22/09/1391
كارخانجات توليدي شهيد قندي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 08/09/1391
كارخانجات توليدي شهيد قندي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
كارخانجات توليدي شهيد قندي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
كارخانجات توليدي شهيد قندي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
كارخانجات توليدي شهيد قندي- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه سال مالي منتهي به 29/12/90 31/03/1391
كارخانجات توليدي شهيد قندي- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( شبكه سازان كيهان) 31/03/1391
كارخانجات توليدي شهيد قندي (كابلهاي مخابراتي شهيد قندي) -صورتهاي مالي منتهي به 29/12/1390 24/03/1391
كارخانجات توليدي شهيد قندي- صورتهاي مالي 1390/12/29 مطالعاتي فيبر نوري و برق خورشيدي هدايت نور) 24/03/1391
كارخانجات توليدي شهيد قندي (كابلهاي مخابراتي شهيد قندي)- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما