آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توکاریل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:17/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 15:45
آخرين قيمت 9,529 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,624 تعداد خريدار: 2,284 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,624 حجم معامله: 13,126,639 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 9,150 جمع معامله: 125,089,002,639 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توكا ريل - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
توكا ريل - تغييرات در تركيب اعضاي هيات مديره (به پيوست) 03/07/1391
توكا ريل - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 18/06/1391
توكا ريل- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
توكا ريل- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 90 20/04/1391
توكا ريل صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
توكا ريل- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
توكا ريل- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
توكا ريل- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 07/04/1391
توكا ريل- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما