آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمی پردیس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:17/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 15:45
آخرين قيمت 22,900 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 23,043 تعداد خريدار: 1,354 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 23,043 حجم معامله: 2,653,556 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 22,034 جمع معامله: 60,765,791,587 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي پرديس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/09/91 (به پيوست) 22/09/1391
پتروشيمي پرديس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه (اصلاحيه) 22/09/1391
پتروشيمي پرديس - پيشنهاد تقسيم سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/09/1391 (به پيوست) 22/09/1391
پتروشيمي پرديس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 26/07/1391
پتروشيمي پرديس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 26/07/1391
پتروشيمي پرديس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
پتروشيمي پرديس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 26/04/1391
پتروشيمي پرديس- اعلام پيش بيني درآمد هر سهم بر اساس عملكرد شش ماهه 06/04/1391
پتروشيمي پرديس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/02/1391
پتروشيمي پرديس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 05/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما