آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شرکت افرانت(سهامی عام) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:17/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 15:45
آخرين قيمت 10,918 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,071 تعداد خريدار: 1,009 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,071 حجم معامله: 4,231,868 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,250 جمع معامله: 46,204,724,199 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
افرانت - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
افرانت - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 30/12/1391 27/06/1391
افرانت- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
افرانت- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/03/1391
افرانت - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 90 02/03/1391
افرانت- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
افرانت- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
افرانت- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
افرانت- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/02/1391
افرانت- دريافت اطلاعات سهامداري 16/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما