آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:28/05/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 2,700 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,700 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,700 حجم معامله: 12,889,375 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,700 جمع معامله: 34,801,312,500 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 17/05/1391
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه- آگهي ثبت افزايش سرمايه 25/04/1391
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه- مجوز افزايش سرمايه سال 91 06/04/1391
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/02/1391
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 28/01/1391
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 28/01/1391
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 05/01/1391
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 05/01/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما