آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لبنيات پاك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 12,625 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13,151 تعداد خريدار: 93 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13,151 حجم معامله: 649,068 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 13,151 جمع معامله: 8,535,893,268 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لبنيات پاك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 27/08/1391
لبنيات پاك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 20/08/1391
لبنيات پاك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/05/1391
لبنيات پاك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 21/05/1391
لبنيات پاك- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 03/05/1391
لبنيات پاك- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
لبنيات پاك- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
لبنيات پاك- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
لبنيات پاك- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
لبنيات پاك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31( پاك پي) 07/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: مستقيم امور سهام : 66094237 * 66808051
فاكس: 66809535
آدرس: جاده قديم كرج ،‌ميدان شير
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما