آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ليزينگ صنعت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 6,495 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,521 تعداد خريدار: 2,346 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,521 حجم معامله: 17,510,820 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,330 جمع معامله: 113,735,510,903 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ليزينگ صنعت و معدن - زمان تشكيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه 20/09/1391
ليزينگ صنعت و معدن- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
ليزينگ صنعت و معدن - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
ليزينگ صنعت و معدن - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 28/05/1391
ليزينگ صنعت و معدن - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 28/05/1391
ليزينگ صنعت و معدن- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 23/05/1391
ليزينگ صنعت و معدن- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 11/05/1391
ليزينگ صنعت و معدن- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
ليزينگ صنعت و معدن- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
ليزينگ صنعت و معدن- لغو جلسه هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه 12/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام : 88766919-88741532-88766661 * امور مالي : 88740327-88750502
فاكس: 88744058
آدرس: سهروردي شمالي ، خيابان خرمشهر ، شماره 89
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما