آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سراميك اردكان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:17/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 18,440 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 18,799 تعداد خريدار: 3,203 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 18,799 حجم معامله: 7,334,476 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 18,187 جمع معامله: 135,244,910,754 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سراميك هاي صنعتي اردكان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 08/07/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- خلاصه تصميمات مجمع سال مالي منتهي به 29/12/90 31/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
سراميك هاي صنعتي اردكان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 04/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6270057-6240813-0311*7273277-0352
فاكس: 6689392-0311
آدرس: اصفهان -ميدان آزادي - ابتداي خيابان سعادت آباد -پلاك 1-ساختمان پورپونه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما