آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سايپاشيشه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:17/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 15:45
آخرين قيمت 10,601 درصد تغییر: 6 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,063 تعداد خريدار: 2,991 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,063 حجم معامله: 16,627,229 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,011 جمع معامله: 176,260,234,170 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سايپا شيشه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 01/09/1391
سايپا شيشه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 16/08/1391
سايپا شيشه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
سايپا شيشه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
سايپا شيشه- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
سايپا شيشه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/03/1391
سايپا شيشه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 20/03/1391
سايپا شيشه- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
ايپا شيشه- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
سايپا شيشه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88901434-88899637
فاكس:
آدرس: كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج كارخانه : قزوين ، شهر صنعتي البرز قزوين ، خيابان ابن سينا ، خيابان حكمت 15 ، شركت سايپا شيشه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما