آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك پارسيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 3,458 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,460 تعداد خريدار: 4,181 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,460 حجم معامله: 94,215,473 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,296 جمع معامله: 325,832,806,238 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك پارسيان - صورتهاي مالي 6ماهه سال مالي منتهي به 31/06/1391 بانك پارسيان (به پيوست) 01/08/1391
بانك پارسيان- پيش بيني درآمد هرسهم سال مالي منتهي به 30/12/91 براساس عملكرد 3 ماهه بانك پارسيان 09/05/1391
بانك پارسيان- صورتهاي مالي سه ماهه اول سال مالي منتهي به 31/03/1391 بانك پارسيان 03/05/1391
بانك پارسيان- اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام بانك پارسيان 10/04/1391
بانك پارسيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( فرآوري معدني اپال كاني پارس) 09/03/1391
بانك پارسيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (تجارت بين المللي راهبرد پارسيان) 06/03/1391
بانك پارسيان- اطلاعيه پرداخت سود سهامداران حقيقي 06/03/1391
بانك پارسيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( تامين انديش پارس) 03/03/1391
بانك پارسيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (صرافي پارسيان) 03/03/1391
بانك پارسيان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8979334-43
فاكس: 88979344
آدرس: بلواركشاورز - شماره 65
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما