آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پگاه آذربايجان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:45
آخرين قيمت 18,875 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 19,143 تعداد خريدار: 921 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 19,143 حجم معامله: 2,167,855 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 18,801 جمع معامله: 41,446,237,463 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 21/04/1391
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 06/04/1391
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 22/03/1391
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه1390/12/29 03/03/1391
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 27/02/1391
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 26/02/1391
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 16/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 02412343877*2350820-0411
فاكس: 02412350039
آدرس: اروميه-كيلومتر 3 جاده دريا-صندوق پستي 111
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما