آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه صنايع بهشهر ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:17/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 15:45
آخرين قيمت 7,125 درصد تغییر: 9 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,205 تعداد خريدار: 5,691 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,205 حجم معامله: 49,969,413 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,862 جمع معامله: 356,012,452,006 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 08/09/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 07/09/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 24/07/91 (به پيوست) 26/07/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 26/07/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/07/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 04/07/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 03/07/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 19/06/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 06/06/1391
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه 05/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88728130-1
فاكس: 88723262
آدرس: خ احمد قيصر ، خ 4 ، شماره 30 ، واحد 14
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما