آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند لرستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:17/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 16:00
آخرين قيمت 15,196 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 15,196 تعداد خريدار: 67 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 15,196 حجم معامله: 366,704 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 15,196 جمع معامله: 5,572,433,984 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند لرستان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 16/08/1391
قند لرستان - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي دوره مالي منتهي به 31/04/91 (به پيوست) 16/08/1391
قند لرستان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 08/08/1391
قند لرستان - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 01/08/1391
قند لرستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) 29/07/1391
قند لرستان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي نشده) 03/07/1391
قند لرستان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 15/05/1391
قند لرستان- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 11/05/1391
قند لرستان- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 07/04/1391
قند لرستان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/01/31 26/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88727027-88726527
فاكس: 88727900
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما