آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهنگري تراكتورسازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/25
تثبیت شده:25/06/1398 آخرين اطلاعات:25/06/1398   ساعت: 19:11
آخرين قيمت 6,074 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,157 تعداد خريدار: 5,580 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,157 حجم معامله: 38,869,444 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,892 جمع معامله: 236,099,751,737 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
آهنگري تراكتور سازي ايران - خلاصه تصميمات مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و فوق العاده صاحبان سهام 01/08/1391
آهنگري تراكتور سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 25/06/1391
آهنگري تراكتور سازي ايران-تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/05/1391
آهنگري تراكتور سازي ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 26/04/1391
آهنگري تراكتور سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
آهنگري تراكتور سازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
آهنگري تراكتور سازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
آهنگري تراكتور سازي ايران -صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
آهنگري تراكتور سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31(حسابرسي شده) 08/01/1391
آهنگري تراكتور سازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 24/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 88736210*88736237
فاكس: 88732763*4246023-0311
آدرس: خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)،کوچه چهارم،پلاک30
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما