آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند ثابت خراسان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 93,850 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 97,490 تعداد خريدار: 22,669 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 97,490 حجم معامله: 25,855,933 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 89,294 جمع معامله: 2,426,575,536,168 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند ثابت خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 19/09/1391
قند ثابت خراسان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 01/09/1391
قند ثابت خراسان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 (حسابرسي شده) 21/08/1391
قند ثابت خراسان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 16/08/1391
قند ثابت خراسان - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/04/31 15/08/1391
قند ثابت خراسان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/04/31 (حسابرسي نشده) 10/08/1391
قند ثابت خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/01/31 01/06/1391
قند ثابت خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/01/31 (شركت كشاورزي و باغات فريمان) 28/05/1391
قند ثابت خراسان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/04/31 06/04/1391
قند ثابت خراسان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/10/30 24/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-22255097
فاكس: 22255100
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما