آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كمباين ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 15,712 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 15,712 تعداد خريدار: 488 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 15,712 حجم معامله: 7,162,289 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 15,712 جمع معامله: 112,533,884,768 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كمباين سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
كمباين سازي ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 01/08/1391
كمباين سازي ايران - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 (به پيوست) 29/07/1391
كمباين سازي ايران - گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/07/1391
كمباين سازي ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/07/1391
كمباين سازي ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) 03/07/1391
كمباين سازي ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/06/1391
كمباين سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/05/1391
كمباين سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
كمباين سازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 826899-828505
فاكس: 836935
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما