آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تراكتور سازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:27/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 10:00
آخرين قيمت 10,649 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,739 تعداد خريدار: 1,168 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,739 حجم معامله: 9,346,667 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,031 جمع معامله: 99,535,270,059 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
تراكتور سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 11/09/1391
تراكتور سازي ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 10/08/1391
تراكتور سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 08/08/1391
تراكتور سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
تراكتور سازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
تراكتور سازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
تراكتور سازي ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/1390 20/04/1391
تراكتور سازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
تراكتور سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 10/04/1391
تراكتور سازي ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 07/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8833390-8833556-8837937
فاكس: 8844691
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما