آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لوله و ماشين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:07/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 10:05
آخرين قيمت 15,574 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 16,100 تعداد خريدار: 2,412 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 16,100 حجم معامله: 6,364,782 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 15,211 جمع معامله: 99,123,271,040 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لوله و ماشين سازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
لوله و ماشين سازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
لوله و ماشين سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 25/04/1391
لوله و ماشين سازي ايران- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه شركت لوله و ماشين سازي ايران 20/04/1391
لوله و ماشين سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 04/04/1391
لوله و ماشين سازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/04/1391
لوله و ماشين سازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/04/1391
لوله و ماشين سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( 03/03/1391
لوله و ماشين سازي ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 17/12/1390
لوله و ماشين سازي ايران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) 02/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 6-5245052 * 5256767
فاكس: 5242968
آدرس: كيلومتر 10 جاده ساوه ، تپه سفيد ،‌ايستگاه چهاردانگه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما