آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سپنتا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 222,817 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 234,311 تعداد خريدار: 820 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 234,311 حجم معامله: 88,676 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 211,997 جمع معامله: 19,709,829,695 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 20/08/1391
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 08/08/1391
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 11/05/1391
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه 03/05/1391
صنعتي و سرمايه گذاري سپنتا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6-6250483 * 88712744
فاكس: 6250478 * 88729805
آدرس: كيلومتر 9 جاده قديم كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما