آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مس شهيد باهنر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 18,886 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 19,044 تعداد خريدار: 3,567 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 19,044 حجم معامله: 13,264,804 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,990 جمع معامله: 250,523,069,011 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع مس شهيد باهنر - يش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 17/08/1391
صنايع مس شهيد باهنر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 02/08/1391
صنايع مس شهيد باهنر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
صنايع مس شهيد باهنر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 05/07/1391
صنايع مس شهيد باهنر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
صنايع مس شهيد باهنر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/05/1391
صنايع مس شهيد باهنر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
صنايع مس شهيد باهنر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 31/04/1391
صنايع مس شهيد باهنر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
صنايع مس شهيد باهنر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 4-88886113
فاكس: 88778183
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما