آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نفت اصفهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 13,480 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13,480 تعداد خريدار: 2,679 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13,480 حجم معامله: 17,426,489 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 13,480 جمع معامله: 234,909,071,720 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پالايش نفت اصفهان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 06/09/1391
پالايش نفت اصفهان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) 18/06/1391
پالايش نفت اصفهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
پالايش نفت اصفهان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
پالايش نفت اصفهان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29/12/90 03/05/1391
پالايش نفت اصفهان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
پالايش نفت اصفهان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
پالايش نفت اصفهان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
پالايش نفت اصفهان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
پالايش نفت اصفهان- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8-6686041-0311
فاكس: 668692-0311
آدرس: اصفهان ، كيلومتر 5 جاده تهران
وب سايت: www.eorc.ir
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما