آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري غدير در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/03
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:03/12/1398   ساعت: 14:35
آخرين قيمت 5,172 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,184 تعداد خريدار: 3,402 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,184 حجم معامله: 54,988,141 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,000 جمع معامله: 284,392,873,943 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري غدير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه (اصلاحيه) 18/09/1391
سرمايه گذاري غدير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 14/09/1391
سرمايه گذاري غدير - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/09/30 (حسابرسي نشده) 12/09/1391
سرمايه گذاري غدير - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30(اصلاحيه) 11/09/1391
سرمايه گذاري غدير - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/09/30 07/09/1391
سرمايه گذاري غدير - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 29/08/1391
سرمايه گذاري غدير- صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 ( سرمايه گذاري اعتضاد غدير) 01/08/1391
سرمايه گذاري غدير - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 01/08/1391
سرمايه گذاري غدير- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
سرمايه گذاري غدير - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 11/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6-88787163
فاكس: 88787167
آدرس: بلوار مير داماد غربي ، شماره 341
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما