آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس خودرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:40
آخرين قيمت 3,174 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,174 تعداد خريدار: 2,359 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,174 حجم معامله: 34,530,527 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,174 جمع معامله: 109,599,892,698 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پارس خودرو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
پارس خودرو - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 04/07/1391
پارس خودرو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 04/07/1391
پارس خودرو-پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 15/05/1391
پارس خودرو- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/05/1391
پارس خودرو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
پارس خودرو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
پارس خودرو- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
پارس خودرو- خلاصه تصميمات مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده صاحبان سهام 07/04/1391
پارس خودرو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 4504086*4504094*88901434*88904742
فاكس: 4504614
آدرس: كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما