آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فنر خاور در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/03
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:03/12/1398   ساعت: 13:55
آخرين قيمت 17,321 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,321 تعداد خريدار: 137 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,321 حجم معامله: 203,589 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,321 جمع معامله: 3,526,365,069 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فنر سازي خاور - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 16/08/1391
فنر سازي خاور - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 16/08/1391
فنر سازي خاور - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
فنر سازي خاور - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
فنر سازي خاور- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
فنر سازي خاور- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
فنر سازي خاور- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/02/1391
فنر سازي خاور- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 02/02/1391
فنر سازي خاور- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/01/1391
فنر سازي خاور- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 21/01/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8-66421697
فاكس: 66432330
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما