آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سايپا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 1,590 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,625 تعداد خريدار: 66,129 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,625 حجم معامله: 1,348,712,793 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,520 جمع معامله: 2,145,037,200,357 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سايپا - ارسال صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت توليد خودرو سايپا شمال براي سال منتهي به 29/12/1390 (به پيوست) 16/08/1391
سايپا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
سايپا - تغيير مدير عامل شركت سايپا (به پيوست) 25/06/1391
سايپا- اطلاعيه صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت 17/05/1391
سايپا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 سايپا سيلند ايلام 11/05/1391
سايپا- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
سايپا- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
سايپا- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/05/1391
سايپا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده) (شركت شركت مهندسي بازرگاني خودروسايپا 02/05/1391
سايپا- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 02/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88901434-88899637 * دفتر مركزي : 5-4196550 و 4196557
فاكس: 88901434 * 4-4196563
آدرس: كيلومتر 15 جاده مخصوص كرج ، ص پ 554/13445 ، كد پستي 14584
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما