آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيشه و گاز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 22,320 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 23,248 تعداد خريدار: 1,372 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 23,248 حجم معامله: 3,502,697 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 22,199 جمع معامله: 78,179,008,123 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شيشه و گاز - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 07/09/1391
شيشه و گاز - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت شيشه و گاز (به پيوست) 29/08/1391
شيشه و گاز - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 14/08/1391
شيشه و گاز - لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي 01/06/1391
شيشه و گاز -پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
شيشه و گاز- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/05/1391
شيشه و گاز- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
شيشه و گاز- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 09/05/1391
شيشه و گاز- خلاصه تصميمات مجمع عادي سالي مالي منتهي به 29/12/90 31/04/1391
شيشه و گاز- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 26/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8-66616795
فاكس: 66692497
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما