آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كاشي حافظ در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 13,351 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13,430 تعداد خريدار: 2,531 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13,430 حجم معامله: 6,983,986 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 12,900 جمع معامله: 93,246,009,617 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 14/09/1391
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 16/08/1391
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 09/08/1391
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شركت 27/06/1391
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 18/06/1391
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 20/04/1391
كارخانجات كاشي و سراميك حافظ- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 17/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8794318-8771835
فاكس: 8795326
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما