آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لاستيك سهند در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:17/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 15:45
آخرين قيمت 11,763 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,763 تعداد خريدار: 154 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,763 حجم معامله: 501,071 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,763 جمع معامله: 5,894,098,173 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنايع لاستيكي سهند - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
صنايع لاستيكي سهند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
صنايع لاستيكي سهند - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) 05/06/1391
صنايع لاستيكي سهند- شفاف سازي 17/05/1391
صنايع لاستيكي سهند- اطلاعيه در خصوص توزيع گواهينامه هاي نقل و انتقال 15/05/1391
صنايع لاستيكي سهند- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
صنايع لاستيكي سهند- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 17/04/1391
صنايع لاستيكي سهند- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 12/04/1391
صنايع لاستيكي سهند- آگهي ثبت افزايش سرمايه 12/04/1391
صنايع لاستيكي سهند- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 07/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: مستقيم سهام : 4522549 * 31و4503818 * 4517702
فاكس: 4503820
آدرس: كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما