آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/25
تثبیت شده:25/06/1398 آخرين اطلاعات:25/06/1398   ساعت: 19:11
آخرين قيمت 9,500 درصد تغییر: 6 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,500 تعداد خريدار: 41 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,500 حجم معامله: 2,000,000 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 9,500 جمع معامله: 19,000,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما