آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد مباركه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 3,874 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,940 تعداد خريدار: 12,062 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,940 حجم معامله: 120,613,900 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,819 جمع معامله: 467,258,628,548 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فولاد مباركه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
فولاد مباركه - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (اصلاحيه) 01/08/1391
فولاد مباركه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
فولاد مباركه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (حسابرسي شده) 22/05/1391
فولاد مباركه- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/05/1391
فولاد مباركه- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 11/05/1391
فولاد مباركه- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
فولاد مباركه- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/05/1391
فولاد مباركه- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
فولاد مباركه- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما