آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ملي مس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 6,107 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,155 تعداد خريدار: 7,589 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,155 حجم معامله: 46,373,146 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,061 جمع معامله: 283,222,320,800 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ملي صنايع مس ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 16/08/1391
ملي صنايع مس ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 16/08/1391
ملي صنايع مس ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 24/07/1391
ملي صنايع مس ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 23/05/1391
ملي صنايع مس ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي شده)(اصلاحيه) 22/05/1391
ملي صنايع مس ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
ملي صنايع مس ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
ملي صنايع مس ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
ملي صنايع مس ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 14/04/1391
ملي صنايع مس ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما